Hotararea 3 din 2013 COPSI

Hotararea 3/2013 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera
practica. Hotarare nr. 3/2013

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 24 octombrie 2013

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

Descarca document in format PDF – click aici

Avand in vedere dispozitiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si
functionarea Colegiului Psihologilor din Romania,
in temeiul dispozitiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica,
infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005, cu completarile ulterioare,
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania hotaraste:
Capitolul I – Dispozitii generale
Art. 1
(1) Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, denumiti in
continuare psihologi, se realizeaza printr-un sistem mixt de evidenta, prin utilizarea
registrelor profesionale realizate potrivit anexelor nr. 1-3, si a etichetelor de tip timbru,
denumite in continuare timbre profesionale, realizate potrivit anexei nr. 4.
(2) Registrele si timbrele profesionale nu pot fi instrainate de catre psihologi in niciun
fel si nu pot fi lasate in paza juridica a altor persoane.
(3) Evidenta si securizaea activitatii profesionale a psihologilor este obligatorie, in
conditiile stabilite de catre Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare
Colegiu.
(4) Actele profesionale materiale, contractele de prestari de servicii psihologice si
corespondenta psihologilor se semneaza de catre acestia si se certifica prin utilizarea
parafelor profesionale si a stampilelor formelor independente de exercitare a profesiei
de psiholog.

Art. 2
(1) Psihologii care isi exercita profesia prin formele independente prevazute in Legea
nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica,
infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, denumita
in continuare lege, sunt obligati sa realizeze si sa organizeze urmatoarele registre
profesionale:
a) registrul de evidenta a actelor profesionale, realizat in mod obligatoriu atat pe
suport hartie, cat si pe suport electronic, prevzut in anexa nr. 1;
b) registrul de evidenta a contractelor de prestari de servicii psihologice, prevazut in
anexa nr. 2;
c) registrul general de evidenta a corespondentei profesionale, prevazut in anexa nr. 3.
(2) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) este obligatoriu pentru toate formele de
exercitare a profesiei, intocmindu-se intr-un termen de maximum 30 de zile de la data
infiintarii formei de exercitare a profesiei.
(3) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) se realizeaza si se organizeaza zilnic,
indiferent daca psihologul are statut de titular sau de angajat in cadrul unei forme de
exercitare a profesiei, pentru toate actele profesionale realizate.
(4) La data finalizarii activitatii profesionale, documentul prevazut la alin. (1) lit. a) se
inchide si se arhiveaza in cadrul formei de exercitare a profesiei de psiholog, unde a
fost realizata activitatea profesionala, psihologul obtinand in mod obligatoriu o dovada
privind inchiderea registrelor, cu mentionarea numarului de inregistrati de la data
inceperii si pana la data incetarii activitatii profesionale.
(5) Registrele profesionale se pastreaza de catre psihologii titulari la sediile formelor
independente de exercitare a profesiei si se prezinta in mod obligatoriu in vederea
controlului profesional, cu respectarea principiului confidentialitatii de catre psihologii
cu atributii de control profesional.
(6) Registrele profesionale prevazute la alin. (1) se imprima pe suport hartie potrivit
modelelor publicate pe site-ul www.copsi.ro, cartile fiind numerotate si securizate prin
aplicarea parafei sau stampilei, precum si a semnaturii psihologilor care le intocmesc,
pe ultima fila a acestora.

Art. 3
(1) Activitatile psihologice furnizate de catre psihologii salariati/numiti in functie
pentru personalul institutiei angajatoare sau pentru persoanele institutionalizate la
entitatea angajatoare sunt evidentiate in registrul profesional prevazut la art. 2 alin. (1)
lit. a), cu respectarea standardelor de calitate in serviciile psihologice referitoare la
normele de examinare psihologica. Actele emise in baza acestor activitati psihologice
nu sunt supuse obligatiei timbrarii profesionale, acestea avand regim de uz intern.
Psihologii salariati/numiti in functie nu pot furniza servicii psihologice catre terti, ca
urmare a calitatii ce reiese din raporturile individuale de munca/de serviciu cu
entitatile angajatoare, altele decat cele care au calitatea de furnizori de servicii
psihologice.
(2) Activitatile de consiliere psihologica, inclusiv consiliere logopedica, si de
psihoterapie se evidentiaza numai prin inscriere in registrele profesionale.
Art. 4
(1) Registrele profesionale prevazute la art. 2 alin. (1) se realizeaza pe suport hartie, de
dimensiunea standardizata A4, format landscape, avand paginile numerotate in ordine
crescatoare, legate in carti de 100 sau 200 de file.
(2) Registrele profesionale prevazute la art. 2 alin. (1), printate dupa modelele
prezentate pe site-ul www.copsi.ro, se numeroteaza si se leaga de catre psihologi,
urmand ca pe ultima fila, pe verso, sa fie inscrise numarul de pagini si data numerotarii
fiecarui registru profesional.
(3) In domeniul apararii si sigurantei nationale, registrul de evidenta al actelor
profesionale, utilizat de catre psihologii salariati/numiti in functie, se intocmeste
potrivit modelelor aprobate de institutia angajatoare.
(4) Registrele profesionale organizate de catre psihologi sau de catre formele
independente de exercitare a profesiei pana la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari se inchid pana la sfarsitul zilei de 31 octombrie 2013, fiind inscrisa mentiunea
„INCHIS” dupa ultima rubrica completata, nemaifiind posibila continuarea evidentei.
Registrele profesionale organizate in conditiile prezentei hotarari se deschid cu
numarul 1A, pana la sfarsitul anului curent, fara a continua numerotarea din registrele
profesionale realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(5) Registrele profesionale se organizeaza anual, chiar daca sunt constituite din una sau
mai mule carti, indiferent de numarul de pagini al acestora, potrivit alin. (1).
(6) Registrele profesionale prevazute la art. 2 alin. (1) se pastreaza si se arhiveaza de
catre psihologi in conditiile prevazute la art. 47 din Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera

practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005, cu completarile ulterioare,
denumite in continuare norme.
Capitolul III – Timbrele profesionale
Art. 5
(1) Actele profesionale emise de catre psihologi sunt inregistrate in registrele
profesionale si se securizeaza prin aplicarea in mod obligatoriu a timbrelor
profesionale.
(2) Prin acte profesionale se intelege toate actele emise de catre psiholog, ca rezultat
al activitatii sale profesionale, in urmatoarele forme: aviz psihologic, raport de evaluare
psihologica, raport de expertiza psihologica sau alte acte materiale prin care se emit
concluziile evaluarilor psihologice.
(3) Actele profesionale prevazute la alin. (2) sunt valabile numai in conditii de
securizare, respectiv prin lipirea unui timbru profesional, in partea dreapta a actului
profesional emis, deasupra caruia se aplica in mod obligatoriu, prin imprimare,
stampila formei independente de exercitare a profesiei.
(4) Timbrul profesional care a fost utilizat pentru un act profesional emis nu mai poate
fi folosit pentru un alt act profesional. Utilizarea repetata a unui timbru profesional
constituie abatere disciplinara.
Art. 6
(1) Seria si numarul de pe timbrul profesional aplicat pe actul emis de catre furnizorul
de servicii psihologice se inregistreaza in mod obligatoriu, in ordinea emiterii,
cronologic, in registrele profesionale prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a). In cazul in care
timbrul profesional are matca, continand serie si numar, aceasta se lipeste in registrul
profesional prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a).
(2) Actele profesionale sunt securizate prin aplicarea timbrelor profesionale, continand
marca „Colegiul Psihologilor din Romania”, realizata potrivit anexei nr. 4.
Art. 7
(1) Timbrele profesionle se distribuie catre psihologi doar de catre Colegiu, in baza unui
sistem de comanda si expeditie, coordonat de un birou unic din cadrul
Departamentului juridic si de comunicare, prin intermediul filialelor teritoriale.

(2) Timbrele profesionale se comanda de catre fiecare psiholog care isi exercita
profesia printr-o forma independenta de exercitare a profesiei printr-un sistem
electronic on-line, administrat de catre Colegiu.
(3) Timbrele profesionale se pot comanda inainte de inceputul lunii in care urmeaza sa
fie utilizate, in conditiile stabilite de catre Colegiu.
(4) Comercializarea timbrelor profesionale de catre alte persoane decat cele autorizate
de Colegiu si utilizarea acestora in alte scopuri decat pentru emiterea actelor
profesionale sunt interzise. Fapta psihologului care instraineaza in orice fel timbrele
profesionale constituie abatere disciplinara.
(5) Responsabilitatea pentru achizitia, utilizarea/neutilizarea timbrelor profesionale,
respectiv pentru evidenta profesionala este in sarcina psihologului care a prestat
serviciile psihologice si care a emis actul profesional, sub parafa si semnatura
personala.
(6) Contravaloarea cheltuielilor privind achizitia timbrelor profesionale pentru angajati
cade in sarcina formelor independente de exercitare a profesiei, in raport cu norma de
munca.
Art. 8
(1) Timbrele profesionale se comanda si se achizitioneaza numai de catre titulari sau
psihologi angajati ai formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog,
certificate de catre Colegiu si active din punct de vedere fiscal.
(2) Achizitionarea timbrelor profesionale se realizeaza potrivit necesarului formei
independente de exercitare a profesiei, raportat la timpul de munca al titularului sau
angajatului, fara a putea depasi numarul de maximum 48 de ore/saptamana, potrivit
Codului muncii.
(3) Norma medie a actelor profesionale emise zilnic de catre un psiholog este de 8
(opt), raportate la orele de munca, fara a putea depasi un numar de maximum 48 de
ore/saptamana, in conditiile legislatiei muncii.
(4) Numarul minim sau maxim de timbre profesionale ce paote fi comandat se
stabileste prin dispozitie a presedintelui Colegiului.
(5) Psihologii pot comanda in fiecare luna un numar de timbre profesionale pentru o
perioada de cel mult o luna calendaristica, raportat la norma de munca. Timbrele
profesionale achizitionate, care nu au fost utilizate in anul curent, nu mai pot fi
utilizate in anul urmator, psihologii fiind obligati sa efectueze o comanda in functie de
necesarul previzionat.

(6) Timbrele profesionale care nu se utilizeaza in anul curent se arhvieaza de catre
psihologii care le-au achizitonat, fiind interzisa distrugerea sau instrainarea acestora.
Capitolul IV – Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 9
(1) In cazul neutilizarii timbrelor profesionale in luna curenta, acestea pot fi utilizate si
in perioada urmatoare, pana la sfarsitul anului curent, cu respectarea conditiilor de
inregistrare prevazute in prezenta hotarare.
(2) Emiterea de catre psihologi a actelor profesionale fara aplicarea timbrelor
profesionale, fara aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator si fara
aplicarea stampilei formei independente de exercitare a profesiei constituie abatere
disciplinara.
(3) Neinregistrarea actelor profesionale, a seriei si a numarului inscris pe timbrul
profesional sau fara a se aplica matca timbrului profesional in registrul prevazut la art.
2 alin. (1) lit. a) constituie abatere disciplinara.
(4) Cheltuielile pentru achizitia registrelor profesionale prevazute la art. 2 alin. (1) si a
timbrelor profesionale reprezinta cheltuieli cu achizitia materialelor consumabile
pentru exercitarea profesiei, deductibile fiscal in conditiile legislatiei specifice.
(5) Sistemul electronic de comanda a timbrelor profesionale, pretul de achizitie,
sistemul de arondare pentru expedierea si ridicarea comenzilor, precum si actele de
punere in aplicare si de detaliere a prezentei hotarari privind evidenta profesionala a
psihologilor se aproba prin dispozitia presedintelui Colegiului.
(6) Dispozitiile art. 8 privind normarea profesionala pot fi detaliate in conditiile
specialitatii profesionale, potrivit hotararii Comitetului director privind aprobarea
standardelor de calitate in serviciile psihologice, pe baza propunerilor comisiilor
aplicative, pana la data de 15 decembrie 2013. Pana la data de 1 iulie 2014 Comitetul
director aproba ghidurile de bune practici in specialitatile profesionale.
Art. 10
(1) De la data de 1 noiembrie 2013, evidenta actelor profesionale prin registrele
profesionale se realizeaza potrivit procedurilor si conditiilor prevazute in prezenta
hotarare, utilizarea timbrelor profesionale fiind obligatorie incepand cu data de 1

ianuarie 2014. Timbrele profesionale ce urmeaza a fi utilizate in luna ianuarie 2014 pot
fi comandate de catre psihologi incepand cu data de 18 noiembrie 2013.
(2) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Colegiul informeaza institutiile
publice si alte entitati interesate cu privire la noile conditii privind evidenta si
securizarea actelor profesionale ale psihologilor.
(3) Nerespectarea dispozitiilor prezentei hotarari, cu privire la evidenta profesionala a
psihologilor, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conditiile legii.
(4) Prezenta hotarare este emisa pentru punerea in aplicare si detalierea prevederilor
legii.
(5) Prezenta hotarare intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al
Romaniei, Patea I.
Art. 11
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Hotararea 3 din 2013 COPSI