Ordin nr. 1392/2013

Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 1392/2013

din 18/11/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 02/12/2013

Ordinul nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii

    Nr. 1.259/1.392

    Ministerul Transporturilor
    Ministerul Sanatatii
    In temeiul prevederilor art. 14 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    ministrul transporturilor si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:
   Art. 1. – Se aproba infiintarea, organizarea si functionarea comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si componenta acestor comisii.
   Art. 2. – (1) Comisiile medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor sunt organizate si functioneaza in cadrul ambulatoriilor de specialitate din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor, respectiv in cadrul unitatilor specializate medicale si/sau psihologice agreate de catre acesta si in cadrul unitatilor sanitare transferate la Ministerul Sanatatii si au ca atributie elaborarea avizelor de aptitudine medicala si/sau psihologica in urma examinarilor de specialitate pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor.
   (2) Comisia medicala are in structura urmatoarele specialitati medicale:
   a) medicina interna;
   b) chirurgie generala;
   c) oftalmologie;
   d) otorinolaringologie;
   e) neurologie;
   f) psihiatrie.
   (3) Din comisia medicala va face parte si secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).
   (4) Aprobarea nominala a membrilor comisiei medicale se va face cu respectarea specialitatilor medicale mentionate la alin. (2)
   (5) Examinarea psihologica a personalului din transporturi este efectuata de psihologul examinator. Treapta de specializare a psihologilor examinatori este specialist in psihologia transporturilor.
   Art. 3. – La nivelul ambulatoriului de specialitate din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor, respectiv la nivelul unitatii medicale si/sau psihologice agreate de Ministerul Transporturilor nu poate functiona decat o singura comisie medicala si/sau psihologica in siguranta transporturilor, aprobata de Directia medicala din Ministerul Transporturilor si formata din medicii de specialitate/psihologi examinatori.
   Art. 4. – (1) Comisia prevazuta la art. 3 este coordonata de un presedinte desemnat de catre conducerea unitatii medicale si/sau psihologice dintre membrii respectivei comisii in siguranta transporturilor si aprobat de catre Directia medicala din Ministerul Transporturilor.
   (2) In cazul in care unul dintre membrii comisiei medicale este indisponibil, reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale in care functioneaza comisia medicala va solicita in scris Directiei medicale din cadrul Ministerului Transporturilor aprobarea pentru inlocuirea acestuia, prezentand in acest scop urmatoarele documente: contractul de munca cu minimum 17,5 ore/saptamana, certificatul de membru eliberat de Colegiului Medicilor din Romania, asigurarea de malpraxis.
   (3) Presedintele comisiei va notifica in scris, inainte cu 5 zile, Directiei medicale din Ministerul Transporturilor orice modificare aparuta in componenta comisiei in siguranta transporturilor.
   Art. 5. – (1) Comisia se intruneste in vederea discutarii fiselor medicale si pentru stabilirea avizelor medicale.
   (2) Hotararile luate sunt consemnate de secretarul comisiei intr-un registru de procese-verbale.
   (3) Psihologul examinator, dupa administrarea celor 5 probe obligatorii pentru modurile de transport rutier si aerian si 7 probe pentru modurile de transport feroviar si naval, specifice fiecarei functii de transport, intocmeste profilul psihologic care urmareste aspectele specifice exigentelor functiei respective si emite avizul psihologic.
   Art. 6. – Comisiile avizeaza medical si psihologic personalul care:
   a) se prezinta la examenele de admitere in unitatile de pregatire (calificare) numai pentru functii cu atributii in siguranta transporturilor;
   b) se angajeaza numai in functii cu atributii in siguranta transporturilor;
   c) isi schimba functia cu atributii in siguranta transporturilor, in cazul in care baremul medical si/sau psihologic este superior fata de cel stabilit pentru functia detinuta anterior;
   d) isi desfasoara activitatea in functii de siguranta transporturilor; in acest caz personalul este examinat periodic pe moduri de transport, la cerere, la sesizarea conducerii unitatii sau a organelor de control abilitate;
   e) trebuie sa se prezinte la controlul medical si psihologic la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale si psihologice in siguranta transporturilor.
   Art. 7. – (1) Persoanele care vor fi examinate vor depune la fisierul de siguranta transporturilor din cadrul unitatilor agreate/din cadrul ambulatoriilor de specialitate din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor adeverinta medicala de boli cronice eliberata de medicul de familie si evidenta zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni.
   (2) Comisia va notifica angajatorul daca personalul cu atributii in siguranta transporturilor nu a finalizat in termen de 10 zile lucratoare examinarile medicale si psihologice la care a fost programat.
   (3) In cazul in care persoana care trebuia examinata nu a finalizat in termenul prevazut la alin. (2) fisa de examinare, aceasta va relua procedurile de examinare, fisa anterioara fiind anulata.
   Art. 8. – Fiecare comisie medicala/psihologica/psiholog examinator trebuie sa organizeze si sa gestioneze un fisier de siguranta transporturilor in care se regaseste:
   a) registrul unic de evidenta a examinarilor din siguranta transporturilor, avand urmatoarele rubrici: numele si prenumele persoanei cu atributii in siguranta transporturilor, codul numeric personal, motivul examinarii (angajare, control periodic, schimbare in functie), modul de transport pentru care se solicita avizul, numarul dosarului personal de siguranta transporturilor si/sau al caietului psihologic, persoana juridica angajatoare (adresa angajatorului sau a punctului de lucru), functia din siguranta transporturilor, seria avizului, avizul obtinut, data eliberarii avizului; in cazul unui aviz de inaptitudine se vor mentiona motivul inaptitudinii si avizul obtinut in urma reexaminarii la Comisia Centrala Medicala si Psihologica in Siguranta Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti, cu data restrictiva a acestuia;
   b) dosarul personal de siguranta transporturilor va contine: fisele medicale personale tip siguranta transporturilor si/sau caietele psihologice, adeverintele medicale de boli cronice eliberate de medicul de familie si evidenta zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni, chestionarele de stare de sanatate specifice fiecarui mod de transport al caror model este prevazut in anexa nr. 1, copia avizelor (exemplarul 3), solicitarea angajatorului sau a persoanei fizice;
   c) comisia este obligata sa pastreze 5 ani dosarul cu toate documentele medicale si psihologice ce au stat la baza emiterii avizului, cu exceptia celor eliberate pentru modul de transport naval, pentru care acestea se vor pastra 6 ani;
   Art. 9. – Rezultatele examinarilor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor vor fi inscrise in fisele medicale personale tip siguranta transporturilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
   Art. 10. – (1) Comisia medicala/Psihologul examinator prezinta Directiei medicale din Ministerul Transporturilor rapoarte lunare privind activitatea desfasurata, care contin urmatoarele informatii:
   a) numarul total de examinari;
   b) numarul de examinari pe mod de transport (rutier, feroviar, naval, aerian);
   c) numarul de examinari pe tipuri (scolarizare, angajare, schimbarea functiei, examinare periodica etc.);
   d) numarul de inapti, cu precizarea specialitatii medicale care l-a declarat inapt, modul de transport;
   e) numarul de avize restrictive, cu precizarea specialitatii medicale care l-a declarat apt cu restrictii, modul de transport.
   (2) Comisia va transmite on-line directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, in termen de doua zile, numele persoanei examinate si avizul de aptitudine/inaptitudine.
   Art. 11. – (1) In urma examinarii, comisia medicala/psihologica va elabora unul dintre avizele de aptitudine/inaptitudine medicala si/sau psihologica prezentate in anexa nr. 7, respectiv: apt, apt cu restrictii/recomandari, inapt temporar, inapt.
   (2) Modelele avizelor sunt prezentate in anexa nr. 3 – Aviz medical si in anexa nr. 4 – Aviz psihologic. Acestea vor fi tipizate, inseriate si numerotate.
   (3) Rezultatele examinarilor medicale si/sau psihologice pentru personalul cu atributii in siguranta navigatiei maritime si/sau fluviale vor fi inscrise in fisele medicale personale conform anexei nr. 2, eliberandu-se, pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor maritime, certificatul medical si psihologic, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, iar pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor fluviale avizul medical si cel psihologic, conform anexei nr. 3 si anexei nr. 4. Persoana care va solicita examinarea va completa Chestionarul stare de sanatate, conform anexei nr. 1, care se va atasa la fisa de examinare.
   (4) Avizul medical de inaptitudine se va elibera de catre comisia medicala in 4 exemplare autocopiative si se va comunica de indata, in scris, angajatorului, directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti in vederea instiintarii de catre aceasta a medicului de familie, persoanei fizice examinate, iar un exemplar va ramane la fisierul de siguranta transporturilor.
   (5) Avizul psihologic de inaptitudine se va elibera de catre comisia psihologica/psihologul examinator in 3 exemplare autocopiative si se va comunica de indata, in scris, angajatorului, persoanei fizice examinate, iar un exemplar va ramane la fisierul de siguranta transporturilor.
   Art. 12. – (1) Avizele medicale de aptitudine, conform anexei nr. 3, precum si certificatele medicale si psihologice, conform anexei nr. 5, se intocmesc in 4 exemplare autocopiative si se semneaza de catre presedintele comisiei. Originalul avizului este transmis unitatii angajatoare in maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii avizului, al doilea exemplar va fi inmanat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi pastrat la dosarul personal din fisierul de siguranta transporturilor, iar al patrulea exemplar se va trimite directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti.
   (2) Avizele psihologice de aptitudine, conform anexei nr. 4, se vor elibera de catre psihologul examinator in 3 exemplare autocopiative si se vor comunica in maximum 5 zile, in scris, angajatorului, persoanei fizice examinate, iar un exemplar va ramane la fisierul de siguranta transporturilor.
   (3) Pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor maritime, dupa eliberarea avizului psihologic, psihologul examinator va completa rubrica „psihologie” din anexa nr. 5.
   Art. 13. – Avizul de INAPT TEMPORAR, care are caracter provizoriu, va fi urmat in mod obligatoriu de un aviz cu caracter definitiv APT/INAPT, dupa rezolvarea afectiunii medicale care a determinat retragerea temporara din functia cu atributii in siguranta transporturilor.
   Art. 14. – In cazul avizelor de INAPT sau APT CU RESTRICTII, se vor mentiona posibilitatea de contestatie, termenul de efectuare a acesteia, precum si locul unde se va depune contestatia.
   Art. 15. – (1) Contestatia avizului medical sau psihologic se poate face in termen de 30 de zile de la data emiterii avizului de catre unitatea medicala/psihologica la Directia medicala din Ministerul Transporturilor, de catre persoanele juridice angajatoare, la solicitarea scrisa a persoanelor fizice, si va fi insotita de o recomandare din partea unitatii angajatoare. Pot depune contestatii si persoanele fizice care au solicitat in nume propriu examinarile medicale/psihologice pentru siguranta transporturilor in vederea angajarii.
   (2) Directia medicala va comunica acordul pentru reexaminarea medicala sau psihologica solicitantului, Comisiei Centrale Medicale si Psihologice in Siguranta Transporturilor de la Spitalul Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti, comisiei medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care l-a declarat inapt si unitatii angajatoare.
   (3) Comisia medicala si/sau psihologica/Psihologul examinator care l-a declarat inapt va transmite Comisiei Centrale Medicale si Psihologice in Siguranta Transporturilor, pana la data programata, o copie dupa documentatia medicala sau psihologica in care vor fi raportate motivele care au condus la stabilirea avizului contestat. Copia va fi adnotata cu sintagma „conform cu originalul”.
   Art. 16. – Solicitarea de reexaminare intocmita de persoana fizica si de catre angajator va fi insotita de o fisa personala, conform modelului prezentat in anexa nr. 6, o caracterizare profesionala din partea unitatii si o copie dupa avizul de inaptitudine.
   Art. 17. – In cazul scolilor/centrelor de pregatire profesionala pentru functiile cu atributii in siguranta transporturilor, autorizate de Ministerul Transporturilor, unde examenele medicale si psihologice constituie o conditie obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord intre comisie si conducerea scolii/centrului, la solicitarea scrisa a acesteia.
   Art. 18. – Este interzisa detinerea de documente de examinare de catre examinat pe perioada completarii fisei de examinare.
   Art. 19. – Avizele medicale si psihologice eliberate de comisiile medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor vor avea aplicate stampila unitatii, langa semnatura presedintelui comisiei, precum si stampila cu timbru sec, in partea dreapta sus a avizului. Continutul si forma stampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale stampilei cu tus.
   Art. 20. – (1) Seria avizelor va cuprinde indicativul judetului in care se afla unitatea medicala/psihologica, iar numarul avizului va avea doua componente: prima componenta va fi identica cu numarul certificatului de agreare, iar a doua va fi identica cu numarul curent al avizului.
   (2) Tipizatele vor fi achizitionate de fiecare unitate medicala/psihologica agreata conform reglementarilor in vigoare.
   (3) Tipizatele se inregistreaza in registrul unic, iar evidenta seriilor/numerelor eliberate, precum si aplicarea stampilei cu timbru sec si a celei cu tus se vor realiza conform organizarii interne a fiecarei unitati medicale/psihologice agreate.
   Art. 21. – Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 22. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Cristian Mihai Marinescu,
secretar general adjunct
p. Ministrul sanatatii,
Raed Arafat,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1
   
CHESTIONAR STARE DE SANATATE
Categoria examinata:
□ Angajare
□ Verificare periodica
□ Examinare la solicitare
Nume: Prenume:
Data nasterii: Sex: □ Masculin □ Feminin
Ocupatie:
Domiciliu/Resedinta:
Angajator:
De cand?
Activitate actuala:
Ultima examinare pentru siguranta circulatiei:
Policlinica (unitatea sanitara):
Data:
Ati fost desemnat vreodata inapt pentru siguranta circulatiei?
□ Nu □ Da
Daca „Da”: Data:
Detalii:
Aveti probleme cu sanatatea?
□ Nu □ Da
Daca „Da”: Care?
Ati avut probleme de sanatate sau accidente legate de munca de la ultima examinare?
□ Nu □ Da
Daca „Da”: Detalii:
Ati avut in ultimii 5 ani vreo boala, accidente, raniri, otraviri, care sa necesite spitalizare sau interventie chirurgicala?
□ Nu □ Da
Daca „Da”: Care?
Ati fost examinat psihologic vreodata?
O Nu O Da
Daca „Da”: Pentru ce?
Luati medicamente in prezent?
□ Nu □ Da
Daca „Da”: Care sunt acestea si pentru ce afectiune?
Medicamente:
Dozare:
Data primei prescriptii:
Motiv:
Fumati?
□ Nu □ Fost fumator din data de: □ Da
Daca „Da”: Cat?
Consumati bauturi alcoolice?
□ Nu □ Da
Daca „Da”: Cat zilnic?
Consumati droguri sau substante etnobotanice?
□ Nu □ Da
Daca „Da”: Ce si cat?
Ati avut sau aveti una dintre bolile de mai jos? (Raspundeti la fiecare intrebare cu da sau nu; daca da, va rugam precizati la observatii.)
da nu da nu da nu da nu
Boli ale ochilor/Operatii la ochi Sindrom de apnee in somn (opriri ale respiratiei in timpul somnului) Boli cardiace Diabet zaharat
Ameteli, cazuri de lesin, pierderea cunostintei Probleme psihice Boli gastro- intestinale Cancer
Insomnii Dezintoxicari datorate consumului de alcool, medicamente, droguri Surzenie Boli renale
Epilepsie, paralizie Astm sau boli ale plamanilor Boli ale sangelui (de exemplu, anemie) Femei: Sunteti gravida?
Alte boli?
    Observatii:
    Prin aceasta declar ca datele de mai sus le-am completat cu atentie, nu am dat date false si nici nu am ascuns informatii importante.
Localitate, data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura solicitantului/solicitantei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(unitatea)
Nr. fisa. . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . .
Operator de date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . . . . .
   
FISA MEDICALA PERSONALA TIP SIGURANTA TRANSPORTURILOR
Examinare pentru* . . . . . . . . . . . . .
   * Admiterea in scoala, angajare, reangajare, schimbare de functie, control periodic, sesizare.
    Dl (dna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.I. seria . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , emitent . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . /20. .
    Domiciliul actual: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . ., et. . . . ., ap. . . . . , judetul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Scoala/Unitatea angajatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . functia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , vechime in S.C. . . . . . . . . . . . ani
Declar ca pana in prezent nu am avut pierderi de cunostinta.
Declar ca nu am mai fost examinat la alta comisie pentru aceeasi functie.
De asemenea, ma oblig sa anunt medicul de familie ca, prin natura serviciului, particip la siguranta
transporturilor.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
semnatura persoanei examinate
    CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . proces-verbal nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . Dg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Avizul: APT/INAPT pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Recomandari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Aviz valabil pana la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presedintele comisiei – semnatura, parafa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Antecedente personale
    (se atesta de medicul internist pe baza fisei de consultatie sau pe baza adeverintei eliberate de medicul de familie)
   1. MEDICINA INTERNA: nr. reg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T.A. . . . . . . . . . . . . . . . . puls . . . . . . . . . . . EKG (se efectueaza persoanelor examinate la angajare si anual dupa varsta de 40 de ani) . . . . . . . . . . . . . . . .
Dg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propuneri APT/INAPT
Recomandari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnatura si parafa)
   2. CHIRURGIE GENERALA: nr. reg. . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propuneri APT/INAPT
Recomandari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnatura si parafa)
   3. OFTALMOLOGIE: nr. reg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedere OD = . . . . . . . . . . . . . . . . dupa corectie OD = . . . . . . . . cu . . . . d. . . .
OS = . . . . . . . . . . . . . . . . OS = . . . . . . . . cu . . . . d. . . .
camp vizual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*TIOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* TIOS. . . .
* Se va efectua persoanelor examinate cu varsta peste 45 de ani, cu o periodicitate de 2 ani.
Simt cromatic: tabele pseudoizocromatice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anomaloscop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cromatoscop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propuneri APT/INAPT
Recomandari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnatura si parafa)
   4. ORL: nr. reg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voce soptita VS UD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US . . . . . . . . . . . . .
Voce conversatie VC UD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US . . . . . . . . . . . . .
Audiometrie:
Examen clinic obiectiv si functional
Dg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propuneri APT/INAPT
Recomandari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnatura si parafa)
   5. NEUROLOGIE: nr. reg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EEG pentru functiile din baremele I si II
Dg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propuneri APT/INAPT
Recomandari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnatura si parafa)
   6. PSIHIATRIE: nr. reg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propuneri APT/INAPT
Recomandari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnatura si parafa)
LABORATOR ANALIZE MEDICALE: nr. reg. . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . .
Hemoleucograma completa . . . . . . . . Test serologic lues/VDRL . . . . . . . . . . . . . . . .
Glicemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test HIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colesterol total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fibrinogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumar urina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Creatinina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analize toxicologice pentru depistarea drogurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnatura si parafa)
    La recomandarile medicilor examinatori se vor efectua Rx. pulmonar sau ecografie, precum si alte investigatii clinice si paraclinice.

ANEXA Nr. 3
UNITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . .
UNITATEA . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catre:
Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unitatea . . . . . . . . . . .
SERIA . . . . Nr. . . . . SERIA . . . Nr. . . . AVIZ MEDICAL
Domnul/Doamna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CI seria . . . . . nr. . . . . . . nascut(a) la data . . . . . ., fisa medicala personala tip siguranta transporturilor nr. . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru functia cu responsabilitate in siguranta transporturilor . . . . . . . . . .. . . din cadrul unitatii . . . . . . . . . . . . .

AVIZ
□ APT □ APT CU RESTRICTII/ RECOMANDARI

□ INAPT □ INAPT TEMPORAR

Domnul/Doamna . . . . . . . . . . . .
CI seria . . . . . nr. . . . . . ., nascut(a) la data . . . . . . . ., a fost examinat(a)/reexaminat(a) pentru (angajare, scolarizare, control periodic, schimbare de functie, sesizare, contestatie) . . . . . . . . la data de . . . . . . . cu fisa medicala personala tip siguranta transporturilor nr. . . . . pentru functia cu responsabilitate in siguranta transporturilor . . . . . . . . . . din cadrul unitatii . . . . . . . . si a obtinut avizul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest aviz poate fi contestat in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, putand beneficia de reexaminare la Comisia Centrala Medicala si Psihologica in Siguranta Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti, conform prevederilor legale in vigoare.

PRESEDINTELE COMISIEI,
(MEDICALE SAU CENTRALE DE SIGURANTA TRANSPORTURILOR)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loc stampila unitate Loc stampila unitate PRESEDINTELE COMISIEI,
(MEDICALE SAU CENTRALE DE SIGURANTA TRANSPORTURILOR)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se pastreaza la unitatea emitatoare.

ANEXA Nr. 4
UNITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . .
UNITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catre:
Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unitatea . . . . . . . . . . . . .
SERIA . . . Nr. . . . SERIA . . . . Nr. . . . AVIZ PSIHOLOGIC
Domnul/Doamna
. . . . . . . . . . . . . .

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CI seria . . . . nr. . . . . . , nascut(a) la data . . . . . . . ., caiet psihologic personal pentru siguranta transporturilor nr. . . . . ., pentru functia cu responsabilitate in siguranta transporturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din cadrul unitatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVIZ
□ APT □ APT CU RESTRICTII/ RECOMANDARI

□ INAPT □ INAPT TEMPORAR

Domnul/Doamna . . . . . . . . . . . .
CI seria . . . . . nr. . . . . , nascut(a) la data . . . . ., a fost examinat(a)/reexaminat(a) pentru (angajare, scolarizare, control periodic, schimbare de functie, sesizare, contestatie) . . . . . . . . . la data de . . . . . , cu caietul psihologic pentru siguranta transporturilor nr. . . . . . , pentru functia cu responsabilitate in siguranta transporturilor . . . . . . . din cadrul unitatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si a obtinut avizul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest aviz poate fi contestat in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, putand beneficia de reexaminare la Comisia Centrala Medicala si Psihologica in Siguranta Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti, conform prevederilor legale in vigoare.

PSIHOLOG EXAMINATOR ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loc stampila unitate Loc stampila unitate PSIHOLOG EXAMINATOR ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se pastreaza la unitatea emitatoare.

ANEXA Nr. 5
   
CERTIFICAT MEDICAL SI PSIHOLOGIC
MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL FITNESS CERTIFICATE
    Date despre navigator
Seafarer information
Numele solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Last name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . First name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data nasterii: ziua . . . . . . . . . luna . . . . . . . anul . . . . . . . . . Locul nasterii: orasul . . . . . . . . . . . . tara . . . . . . . . . . . .
Date of birth: day . . . . . . . . . . month . . . . year . . . . . . . . . Place of birth: city . . . . . . . . . . . . . . . country . . . . . . . .
CNP
Sexul: masculin . . . . . . feminin . . . . . . . Nationalitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rang . . . . . . . . .
Gender: male . . . . . . female . . . . . . . Nationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . .
Adresa aplicantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address of applicant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inaltimea . . . . . . . . . . . . . Greutatea . . . . . . . . . . Tensiunea . . . . . . . . . . . . Pulsul . . . . . . . . . . . . Respiratia . . . . . . . . .
Height (m) . . . . . . . . . . . . Weight (kg) . . . . . . . . Blood pressure . . . . . . . Pulse . . . . . . . . . . . . Respiration . . . . . . . . . . .
   
Declaratia presedintelui comisiei
Declaration of the president of the committee
   I. Confirm verificarea documentelor de identificare la punctul de examinare Da/Nu
Confirm that identification documents were checked at the point of examination Y/N
   II. Rezultatele examenelor medicale si psihologice
Results of medical and psychological examination (section A – I/9 Cod STCW)
1. Chirurgie apt/inapt
Surgery fit/unfit
2. Medicina interna apt/inapt
Internal diseases fit/unfit
3. Neurologie apt/inapt
Neurology fit/unfit
4. Psihologie apt/inapt
Psychology fit/unfit
5. Psihiatrie apt/inapt
Psychiatry fit/unfit
6. Test sange apt/inapt
Blood test fit/unfit
7. ORL apt/inapt
Eyes, ears, nose fit/unfit
8. Oftalmologie apt/inapt
Ophthalmology fit/unfit
9. Stomatologie apt/inapt
Dentistry fit/unfit
    Aplicantul este direct raspunzator de orice boala care este ascunsa la prezentul examen medical.
The applicant is directly responsible of any illness which is hidden at the present medical examination.
   III. Navigatorul are/nu are nicio tulburare a acuitatii vizuale, a vederii colorate sau orice afectiune medicala ce poate fi agravata de serviciul pe mare sau sa puna in pericol sanatatea altor persoane. Da/Nu
The seafarer has/doesn’t have any visual acuity modification, any colour vision modification or any medical condition likely to be aggravated by service at sea. Y/N
   IV. Data examinarii: zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . an . . . . . . . . . .
Date of examination: day . . . . . . . . . . . . month . . . . . . . . . . . . . . . . . . . year . . . . . . . .
   V. Data expirarii certificatului: zi . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . an . . . . . . . . . . .
Expiry date of certificate: day . . . . . . . . . month . . . . . . . . . . . . . . year . . . . . . . .
Numele institutiei autorizate sa emita certificatul
Stampila originala
(name/official stamp)
Presedintele comisiei
Nume, prenume, grad profesional persoana autorizata
Signature of the authorized person
    Am fost informat despre continutul certificatului si despre dreptul de reexaminare conform paragrafului 6 din sectiunea A-I/9.
(Confirm has been informed of the contents of the certificate)
Semnatura aplicantului (in prezenta medicului examinator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature of applicant (in the presence of the examining physician) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Eliberat in conformitate cu prevederile STCW 1978, cu amendamentele in vigoare, si ale Conventiei maritime a muncii MLC 2006
Issued in accordance with the requirements of the STCW 1978, as amended, and the Maritime Labour Convention, 2006

ANEXA Nr. 6
    Unitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
FISA PERSONALA SI CARACTERIZAREA PROFESIONALA
privind activitatea desfasurata in siguranta transporturilor, eliberata de conducerea unitatii
    Nume: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Prenume: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Varsta: [ ][ ] Sex: M [ ]/F [ ]
    Data nasterii: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Starea civila: casatorit [ ]/necasatorit [ ]
    Studiile:
    generale [ ] liceu teoretic [ ] liceu tehnic [ ] scoala profesionala [ ]
    superioare [ ] (mentionati facultatea):
    Vechime in functie: [ ][ ]
    Vechime in unitate: [ ][ ]
    Functia actuala:
    Functii avute in siguranta circulatiei si navigatiei:
    Locul de munca (caracteristici, specificul solicitarii, tip de transport feroviar – metrou, auto, naval, aerian)
    Se solicita reexaminarea din punct de vedere: medical [ ] psihologic [ ] pentru motivul: aviz de inaptitudine [ ], restrictie [ ], promovare [ ], schimbare de functie [ ], mentinere in functie [ ], la sesizare [ ]
    Avand in vedere calificarea, experienta si activitatea desfasurata, propunem:
   – analizarea si avizarea pentru mentinerea in functia actuala sau in una dintre functiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., existand posibilitatea schimbarii si trecerii pe aceste functii;
   – ne asumam raspunderea pentru cele consemnate in prezenta fisa personala.
Conducatorul unitatii Inspector personal
   NOTĂ: Se transmite de catre unitatea angajatoare Comisiei Centrale Medicale si Psihologice in Siguranta Transporturilor, inainte de data programata pentru prezentarea la reexaminare a persoanei in cauza, precum si la laboratoarele de examinari psihologice cu ocazia controlului periodic sau la sesizare.

ANEXA Nr. 7
   
AVIZELE
de aptitudine/inaptitudine medicala si/sau psihologica elaborate de comisia medicala/psihologul examinator
   a) APT (medical, psihologic) pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (functia cu atributii in siguranta transporturilor), modul de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tipul de examinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (angajare, schimbare de functie, control periodic)
    Acest aviz se elaboreaza pentru candidatii la examene in scoli/centre de formare profesionala si personalul cu atributii in siguranta transporturilor care corespund medical/psihologic si pot fi scolarizati, angajati, reangajati, mentinuti sau schimbati in alta functie cu atributii in siguranta transporturilor.
   b) APT CU RESTRICTII/RECOMANDARI (medical, psihologic) pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (functia cu atributii in siguranta transporturilor), modul de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tipul de examinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (angajare, schimbare de functie, control periodic)
    Acest aviz restrictiv medical/psihologic se elaboreaza pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor care prezinta afectiuni medicale/diminuarea potentialului aptitudinal psihologic.
    Avizul cu recomandari se refera la personalul cu functii in siguranta transporturilor pentru care medicii specialisti/psihologii indica anumite recomandari in vederea exercitarii functiei din siguranta transporturilor.
   c) INAPT TEMPORAR (medical) pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (functia cu atributii in siguranta transporturilor), modul de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tipul de examinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (angajare, schimbare de functie, control periodic)
   1. Acest aviz are caracter provizoriu si se emite in cazul internarilor in spital pentru afectiuni medicale ce necesita tratament, concediu medical, recuperare medicala.
   2. In caz de internare, o copie a biletului de iesire din spital se va anexa la fisa medicala personala tip siguranta transporturilor in vederea prezentarii la comisia medicala de siguranta transporturilor pentru elaborarea avizului medical de aptitudine/inaptitudine pentru functia cu atributii in siguranta transporturilor.
   3. Dupa aceasta perioada, persoana respectiva se va prezenta pentru reexaminare la medicul specialist care a recomandat retragerea temporara.
   d) INAPT (medical, psihologic) pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (functia cu atributii in siguranta transporturilor), modul de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tipul de examinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (angajare, schimbare de functie, control periodic)
    Acest aviz se elaboreaza pentru candidatii la examene in scoli si personalul din transporturi care nu corespund din punct de vedere medical si psihologic pentru scolarizare, angajare, reangajare sau mentinere in functia cu atributii in siguranta transporturilor pentru care s-a solicitat examinarea.
Ordin nr. 1392/2013